Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Gribskov Kommune - juni 2011

Gribskov Kommune - juni 2011
Antal bygninger:     ca. 100
Antal m2:                 190.000
Projektperiode:       2009-2016
Leverandør:             Schneider
Fase:                         Udførelse

Målsætning med ESCO-projekt
Formålet med ESCO-projektet har været at foretage energiforbedringer samtidig med, at der skete et løft i vedligeholdet af bygningerne, hvor kommunen havde et væsentligt efterslæb. En anden årsag til, at ESCO blev valgt i stedet for selv at gennemføre tiltagene, var muligheden for en garanti på besparelsen.Mange af tiltagene indebar opgradering eller justering af ventilation og belysning m.m. Indeklimaforbedringer blev derfor realiseret, selv om det ikke indledningsvis var et hovedformål.Generelt tiltalte ESCO kommunen, som har indgået flere offentligt-private samarbejder med længerevarende kontrakter og haft gode erfaringer med det.

Projektindhold
De typiske tiltag var ventilation, kedeludskiftning, teknisk isolering, vandbesparende foranstaltninger, udskiftning af pumper og ventiler, Intelligent styring af varme, ventilation og belysning. Der var ikke nogen forventning eller krav om ændret adfærd hos brugerne, men der var uddannelse af driftspersonale for at sikre, at driften af anlæg m.m. forløber optimalt i driftsfasen.

Garanti
Der er aftalt en garanteret procentvis besparelse på 15-25 pct. opgjort på el, vand og varme. Udbuddet omfattede 100 bygninger i alt, men for de seks bygninger skulle tilbudsgivere give en fast garanti inklusiv projektkatalog med forbedringsforslag, hvor vinderen var garanteret, at kommunen ville gennemføre forslagene og garantiperioden/drift i samarbejde med leverandøren. For de resterende bygninger skulle tilbudsgiver tilbyde en minimumsgaranti og en pris for gennemførelse af analysefasen. Projektet løber over 8 år.

Udbudsform
Begrænset udbud

Kontraktform
Bygge- og anlægskontrakt

Kontraktsum
Der er blevet brugt i alt 41 mio. kr. på projektet.  Heraf går ca. 5 mio. kr. bl.a. til foranalyser, energimærkning, garanti og opfølgning, og 36 mio. kr. til forbedringer i bygningerne.

Finansiering
Kommunen har lånefinansieret tiltagene selv.

Besparelser
Det vurderes, at der er en årlig besparelse på ca. 4 mio. kr. eller ca. 25 pct. reduktion af de samlede forsyningsomkostninger på de omfattede bygninger.

Erfaringer fra samarbejde med leverandør
Der har været et godt samarbejde med leverandøren med bl.a. projektmøder hver 14. dag. Dermed har Gribskov følt, at der har været en god dialog med højt informationsniveau.  Der har ikke været detaljerede beskrivelser af tiltag undervejs, men der har været skitsetegninger af de større tiltag. Kommunen havde gerne set en større systematik på dette område.Der har været fleksibilitet omkring baseline mellem leverandør og kommunen. Der har været en række ændringer i forudsætningerne undervejs, f.eks. ændrede åbningstider, uden at baseline er korrigeret. Der er aftalt en fleksibilitet på +/10 pct. på arealet, som kan ændres, uden det ændrer forudsætningerne i kontrakten. Ved overgangen til garanti og opfølgning genberegnes nogle få udvalgte baselines, hvor gennemført vedligehold eller ændrede forudsætninger har en væsentlig effekt på den opstillede baseline.I udbudsmateriale ønskede kommunen, at se ESCO-leverandørernes beregningsmodeller for baseline. Dette har givet en større indsigt i de beregningsmæssige forudsætninger og har kvalificeret dialogen med leverandøren.

Erfaringer med internt samarbejde 
Kommunerne skal være opmærksomme på, at der skal bruges mange kræfter i kommunen fra analysefase til driftsfase, f.eks. i forhold til udformning af baseline, udvælgelse af tiltag, gennemførelse af tiltag.Det kan være svært at få Institutioner til løbende at afrapportere ændringer i driften af bygningerne. Det er vigtigt, at de føler ejerskab til projektet, og at de forstår konsekvenser for f.eks. baseline, hvis de ikke de afrapporterer ændringer i driften.Første gang ESCO-konceptet fremlægges for beslutningstagerne, er det vigtigt at drøfte succeskriterier og ambitionsniveauet for projektet, f.eks. om energirenovering af klimaskærme skal med eller om det er vigtigt, at indeklimaet forbedres. Disse valg har betydning for, hvilke tiltag der skal gennemføres og for tilbagebetalingstiden på projektet mv.

Den største udfordring ved ESCO-samarbejdet generelt
Den garanterede besparelse, som ønskes i udbuddet, bør ikke opdeles på forbrug af el, varme og vand, da det giver mindre fleksibilitet for leverandøren. Man kan komme ud i en situation, hvor der ikke vælges de økonomisk mest rentable tiltag.Hovedparten af de tiltag, som blev realiseret i ESCO-projektet, var ikke synlige for brugerne. Det havde været godt, hvis der havde været midler til at gøre noget synligt, f.eks. indvendig maling, så de bedre kunne se, at de "fik" noget for deres anstrengelser.

Kontaktoplysninger Mads Bo Bojesen
Tlf. 72 49  69 35
Email: mbboj@gribskov.dk

 

Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013