Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Før udbudsmaterialet

Det er vigtigt, at kommunen har defineret den udbudte ydelse og de tiltag, der skal indgå i ESCO-samarbejdet, før udbudsmaterialet udarbejdes. Det skal besluttes på strategisk niveau, om kommunen har særlige forventninger eller krav til vedligehold, miljø, klima, synlighed, mv., der skal tilgodeses i forbindelse med projektet.

Før udbudsmaterialet udarbejdes, skal der træffes en række indledende beslutninger om metoder og krav til tilbudsgiver.

Tilbudsanalyse
Det kan kræves, at tilbudsgiver udarbejder en dyberegående tilbudsanalyse for et begrænset udsnit af de kommunale bygninger. En sådan tilbudsanalyse bør omfatte andre bygninger end dem, der er grundlaget for den oprindelige screening.

Med udgangspunkt i tilbudsanalysen kan ESCO-leverandøren give et konkret og fast bud på besparelser på bygningerne omfattet af tilbudsanalysen og kan samtidig give et bud på minimumsbesparelser for hele bygningsmassen. Sideløbende med dette kan de konkrete energirenoveringer sættes i gang på de bygninger, der er omfattet af tilbudsanalysen

På baggrund af erfaringerne fra tilbudsanalysen og de gennemførte energirenoveringer i udsnittet af bygninger kan kommunen vælge at stoppe de følgende faser, hvis der ikke kan opnås de forventede resultater og det forventede samarbejde med leverandøren.
 

ESCO-faser stopa and go

 
Indsamling af stamdata for bygninger
Der skal indsamles stamdata for de omfattede bygninger, herunder oplysninger om arealer, alder for bygninger, funktion, adresser mv.

Energiforbrug og måledata
Data om energi og vandforbrug skal skaffes. Normalt vil det være tilstrækkeligt at indsamle årligt forbrug tre år tilbage. Hvis kommunen anvender et energistyresystem, kan det være en god ide at give tilbudsgivere en adgang til at "se" data, så de kan få en dybere indsigt i de pågældende bygningers forbrug. Det skal afklares hvem der forestår indsamling af data.

Elektronisk fjernaflæsning
Det kan være en fordel at installere elektronisk fjernaflæsning i forbindelse med gennemførsel af projektet, så der ikke skal afsættes en person til at indsamle måledata i driftsfasen, ligeledes gives indblik i "real time" forbrug, hvilket kan give bedre styring. Kommunen kan vælge at lade disse omkostninger indgå i projektet, hvis det skønnes, at det er rentabelt.

Under alle omstændigheder er det væsentligt at have øje for den betydelige udfordring, det er at tilvejebringe disse data løbende.

Ønskes elektronisk fjernaflæsning skal det specificeres i udbudsmaterialet.

Baseline
Principper for baseline og ændringer skal fastlægges.
Se mere om baseline i fase 2.

Garanti
Hvilke krav til garanti og besparelse forventes? Jo mere tilbudsgiverne ved om de kommunale bygninger, des mere præcise bliver deres tilbud og formentlig også deres vilje til at forsøge at give så høje garanterede besparelser som muligt.

Finansiering
Det anbefales, at kommunen selv finansierer projektet, men det skal besluttes, hvilke tilbagebetalingstider der kan accepteres. Disse afhænger naturligvis af, hvilke energirenoveringstiltag der forudsættes gennemført.

Samarbejde med leverandør
Det skal præciseres, hvad kommunen har af forventninger til samarbejde med leverandøren i alle faserne af ESCO-projektet.

  • Hvordan udvælges renoveringstiltag?
  • Hvordan ønskes samarbejdet omkring projektgennemførelsen og i garantifasen, f.eks. i forhold til løbende uddannelse af kommunens tekniske personale?

Standardforbehold
Hvis ét eller flere af en branches standardforbehold ikke kan accepteres eller vil medføre forskelle i de modtagne tilbud, bør der tages stilling til disse forbehold i udbudsmaterialet. Hvis der er forbehold, som ikke kan accepteres, bør det tydeligt angives i udbudsmaterialet, således at tilbudsgiverne er opmærksomme på det.

Optioner
Kommunen skal beslutte, om udbuddet skal indeholde optioner. En option er en mulighed for, at kommunen kan øge antallet af energirenoveringer eller forlænge den indgåede kontrakt, hvis der behov og interesse for det. Det skal anføres i udbudsbekendtgørelsen, om kommunen vil have mulighed for at udvide aftalen ved hjælp af optioner. 
ESCO-projektets fase 3 og 4 kan med fordel udbydes som optioner, som kommunen kan vælge at benytte sig af undervejs i forløbet. Det giver øget fleksibilitet og flere handlemuligheder.

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013